Προσλήψεις 20 πτυχιούχων, με εξειδικευμένα προσόντα και εμπειρία, προχωρά η Εθνική τράπεζα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της σε Διευθύνσεις Εταιρικής Τραπεζικής.

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν 12 νέοι υπάλληλοι για την Αθήνα, 5 για τη Θεσσαλονίκη και 3 για την Πάτρα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

1. Να έχουν Ελληνική Εθνικότητα και άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας. Εξαίρεση: Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή, αν δεν υπάρχει, με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (Ν.4027/2011, άρθρο 9).

2. Να έχουν πτυχίο Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης σε Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά, Λογιστική, Ναυτιλία, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Στατιστική, Θετικές Επιστήμες.

3. Να έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σε αντικείμενα: Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά, Λογιστική, Ναυτιλία, Διοίκηση Επιχειρήσεων.

4. Να έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, που θα προκύπτει είτε από σχετικό τίτλο (π.χ. Proficiency) είτε από σπουδές σε αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο.

Διευκρινίζεται ότι ο υποψήφιος, εφόσον δεν έχει στην κατοχή του το πτυχίο, το μεταπτυχιακό ή το πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας, αλλά έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές του πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δύναται να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής προσωπικού, επισυνάπτοντας στην αίτηση συμμετοχής του, αντί τίτλου, σχετική βεβαίωση του φορέα περί ολοκλήρωσης σπουδών.

5. Να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη στο αντικείμενο των Εταιρικών Πιστοδοτήσεων στο χώρο του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα (συμπεριλαμβανομένων ελεγκτικών/ συμβουλευτικών εταιρειών με διεθνή παρουσία, Οικονομική Διεύθυνση ή Λογιστήριο Ανώνυμης Εταιρείας).

6. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

7. Να είναι ηλικίας μέχρι 35 ετών (να έχουν γεννηθεί από 1.1.1983 και μετά).

Διευκρινίζεται ότι η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να μην προσλάβει ή ακόμη και μετά την πρόσληψη να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας όσων δήλωσαν ψευδή στοιχεία ή έλαβαν μέρος στη διαδικασία επιλογής προσωπικού, χωρίς να έχουν τα ανωτέρω απαραίτητα προσόντα-προϋποθέσεις.

Προσόντα

– Πολύ καλή γνώση χειρισμού H/Y, MS Office (απαραίτητο).

– Προϋπηρεσία σε Πιστωτικό Ίδρυμα σε αντικείμενο σχετικό με Διαχείριση/Πιστοδοτήσεις Πελατείας Μεγάλων ή/και Μεσαίων Επιχειρήσεων ή αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας (Credit) Μεγάλων ή/και Μεσαίων Επιχειρήσεων.

– Προηγούμενη εμπειρία σε Δίκτυο Καταστημάτων Τραπεζών,

– Επαγγελματικός τίτλος/πιστοποίηση (ACCA, CFA, CPA).

Υποβολή αιτήσεων

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται έως τις 14 Νοεμβρίου, μόνο ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση www.nbg.gr και για μία και μόνο πόλη, επισυνάπτοντας σε μορφή pdf:

– αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,

– αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο

– τίτλους σπουδών.

Πηγή