OΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
H Media View Ο.Ε. και η εταιρεία Choes Limited , που δημιούργησε το διαδικτυακό τόπο “www.biscotto.gr”, προσφέρει την χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου με την ονομασία “www.biscotto.gr” υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος του διαδικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του “www.biscotto.gr” μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.
Στο κείμενο που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι προϋποθέσεις επίσκεψης και οι όροι χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου, οι απαραίτητοι νομικοί όροι αλλά και ενδεικτική αναφορά των υποχρεώσεων των επισκεπτών/χρηστών/μελών, με γνώμονα την ραγδαία και συνεχή ανάπτυξη του διαδικτύου και των αντίστοιχων νομοθετικών ρυθμίσεων.
ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΣΗΣ
Ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος θα πρέπει πρωτίστως να διαβάσει τους κατωτέρω όρους χρήσης, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί για όλους τους επισκέπτες/χρήστες/μέλη και εφόσον τους αποδεχθεί, τότε μόνον να κάνει χρήση των υπηρεσιών που η ιστοσελίδα μας προσφέρει. Εάν δεν συμφωνεί με το περιεχόμενο των κατωτέρω όρων οφείλει να μην κάνει χρήση καμίας υπηρεσίας.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η ιστοσελίδα “www.biscotto.gr” παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες/μέλη του διαδικτυακού τόπου “www.biscotto.gr” μια συλλογή υπηρεσιών αποτελούμενων από διάφορες επιλογές, όπως ενδεικτικά: διαγωνισμούς, ψηφοφορίες, σχολιασμό ή βαθμολόγηση σε ζητήματα τρέχοντα, επίκαιρα ή γενικότερου ενδιαφέροντος, εργαλεία επικοινωνίας καθώς και υπηρεσίες/σελίδες προσωπικού χαρακτήρα και περιεχομένου. Στις σελίδες του “www.biscotto.gr” συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις τόσο προϊόντων όσο και υπηρεσιών κάθε μορφής.
Οι παρόντες όροι χρήσης αφορούν τις παρούσες υπηρεσίες και δράσεις της ιστοστελίδας “www.biscotto.gr”. Ενδεχόμενες νέες υπηρεσίες θα συμπεριλαμβάνονται αυτόματα τουλάχιστον και στους παρόντες όρους χρήσης – μη αποκλειομένης φυσικά της περίπτωσης να προστεθούν και άλλοι όροι – εκτός και εάν ρητά αναφερθεί το αντίθετο σε ειδικό πλαίσιο που θα αναρτάται σε εμφανές σημείο και σε χρόνο πριν την χρήση της νέας υπηρεσίας. Η εξακολούθηση χρήσης της ιστοσελίδας και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει αυτόματα την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη/μέλους αποδοχή όλων των αλλαγών, όπως αυτές ενσωματώθηκαν μέσα στους παρόντες όρους χρήσης.
Ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας αποδέχεται ότι το σύνολο των υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και η ιστοσελίδα μας αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης αναφορικά στην διαγραφή, στην αδυναμία αποθήκευσης και στην κακή απόδοση ηλεκτρονικών δεδομένων των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών υπηρεσιών.
Ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος απολαμβάνει τις υπηρεσίες και τις διαδραστικές ενέργειες της ιστοσελίδας “www.biscotto.gr” εντελώς δωρεάν, υποχρεούμενος μόνον σε καταβολή τελών σε τρίτους φορείς όπως είναι οι παροχείς υπηρεσιών Internet. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται για την καταβολή των τελών αυτών η «Media View O.E.» και η εταιρία Choes Limited. Ο κάθε επισκέπτης/χρήστης/μέλος ευθύνεται αποκλειστικά για τον προσωπικό εξοπλισμό του και την απόδοση αυτού σε σχέση με την χρήση της ιστοσελίδας μας.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ www.biscotto.gr
Όσοι επιθυμούν μπορούν ελεύθερα να επισκεφθούν τον διαδικτυακό μας τόπο.
Σε περίπτωση που επισκέπτες μας επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαδραστικά θέματα που απαιτούν χρήση της ιστοστελίδας όπως είναι οι ψηφοφορίες, οι διαγωνισμοί, η αποτύπωση σχολίου ή βαθμολογίας επί διαφόρων ζητημάτων, είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν την προδιαμορφωμένη από εμάς αίτηση στην οποία απαιτούνται στοιχεία των χρηστών (login). Στην αίτηση αυτή οι επισκέπτες/χρήστες υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα αληθή τους στοιχεία και της πληροφορίες που ο διαδικτυακός μας τόπος ζητά και σε περίπτωση αλλαγής τους να διορθώνουν τα προγενέστερα καταχωρηθέντα στοιχεία τους, ώστε αυτά σε κάθε χρονική στιγμή να είναι ενημερωμένα, αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Ο επισκέπτης/χρήστης φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την αλήθεια, την εγκυρότητα, ακρίβεια, πληρότητα και ενημέρωση των στοιχείων που καταχωρεί ως στοιχεία του στην αίτηση, και είναι μόνος υπαίτιος για τις τυχόν ποινικές συνέπειες από την δήλωση ψευδών ή ανύπαρκτων στοιχείων.
Σε περίπτωση που οι επισκέπτες μας επιθυμούν να λαμβάνουν ενημερωτικό δελτίο – επιστολή από εμάς (newsletter) στην προσωπική τους ηλεκτρονική διεύθυνση, τότε υποχρεωτικά θα καταχωρούν τα κατωτέρω αναφερόμενα στοιχεία τους, σύμφωνα με τους όρους της ανωτέρω παραγράφου οπότε και θα καταχωρούνται ως μέλη της ιστοσελίδας μας, με δικαίωμα έγκαιρης ενημέρωσης περί όλων των στοιχείων που κάθε φορά θα περιλαμβάνει το ενημερωτικό δελτίο – επιστολή, το οποίο θα λαμβάνουν αποκλειστικά μόνον αυτοί που έχουν τηρήσει την σε αυτή την παράγραφο διαδικασία. Σε περίπτωση που επιθυμούν τη μη αποστολή πλέον ενημερωτικού δελτίου – επιστολής από εμάς η οποία σημαίνει και την ταυτόχρονη διαγραφή τους από τη λίστα των μελών της ιστοσελίδας μας, αρκεί να το δηλώσουν με τον τρόπο που στην ιστοσελίδα μας αναφέρεται. Από τη στιγμή εκείνη, θα σταματάει αυτόματα η περαιτέρω και για το μέλλον αποστολή άλλων ενημερωτικών δελτίων – επιστολής από εμάς προς το συγκεκριμένο μέλος και θα διαγράφεται από τη λίστα των μελών ο συγκεκριμένος χρήστης.
Για όλες τις διαδραστικές ενέργειες του διαδικτυακού μας τόπου καθώς και για την εγγραφή κάποιου επισκέπτη/χρήστη στη λίστα των μελών μας, απαιτούνται τα κάτωθι στοιχεία:
Α. Ονοματεπώνυμο. Β. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Γ. Τηλέφωνο.
Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται ο επισκέπτης/χρήστης να έχει προγενέστερα αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας σημειώνοντας – OΚ – στο επιδειχθέν στo κάτω μέρος της αίτησης πλαίσιο επιλογής. Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτηση του δεν μπορεί να υποβληθεί και θα απορρίπτεται αυτόματα ενώ τα δοθέντα από αυτόν στοιχεία θα διαγράφονται αυτομάτως.
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής και καταχώρισης των στοιχείων του επισκέπτη/ χρήστη θα ολοκληρώνεται με την ορθή και νόμιμη καταχώριση των στοιχείων αυτών από τον επισκέπτη/χρήστη.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΩΝ.
Όλοι οι χρήστες/μέλη της ιστοσελίδας μας είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις, παραλείψεις, φωτογραφίες, κείμενα, ήχους, βίντεο, εικόνες κλπ. που τυχόν θα αναρτήσουν, όπου φυσικά δύνανται να πράξουν τούτο. Ο κάθε χρήστης/μέλος επέχει ευθύνη έναντι ημών, οποιουδήποτε τρίτου φυσικού, νομικού προσώπου ή αρχής για οποιαδήποτε ανάρτηση που πραγματοποιείται από αυτόν η οποία επιφέρει ηθική ή περιουσιακή ζημία σε μας ή στους τρίτους.
Οι χρήστες/μέλη είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την τήρηση του απορρήτου των στοιχείων του λογαριασμού τους και την προσεκτική χρήση αυτού με τρόπο που να μην είναι ορατός από τρίτους.
Οι χρήστες/μέλη υποχρεούνται να μας ενημερώνουν άμεσα και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση για την τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και για οποιαδήποτε ήδη γενόμενη ή πιθανώς συμβαίνουσα παραβίαση ασφαλείας του λογαριασμού τους.
Σε περίπτωση που αντιληφθούμε ότι οποιοσδήποτε χρήστης/μέλος αναρτά περιεχόμενο ή οπτικοακουστικό υλικό που θίγει ή προσβάλλει την τιμή, την προσωπικότητα, την υπόληψη και την ηθική την δική μας ή τρίτου, τότε διατηρούμε το δικαίωμα να προχωρήσουμε σε αμελλητί διαγραφή του εν λόγω μέλους από τον κατάλογο μελών, σε διαγραφή του περιεχομένου που έχει αναρτηθεί και στην λήψη όλων των απαραίτητων νομικών μέτρων κατά του εν λόγω χρήστη/μέλους.
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ. – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ.
Κάθε χρήστης/μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε έγγραφο ή οπτικοακουστικό περιεχόμενο δημοσιεύει, αναρτά, αποστέλλει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο καθιστά αυτό γνωστό σε τρίτους μέσω της ιστοσελίδας μας. Για τον λόγο αυτό οφείλει να σέβεται την κείμενη και ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, το Σύνταγμα, την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, τις Διεθνείς Συμβάσεις και τους γενικά παραδεδεγμένους κανόνες του Δικαίου, Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς.
Ο κάθε χρήστης/μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ακρίβεια, την ορθότητα, την πληρότητα, την ακεραιότητα ή την νομιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου αναρτά στην ιστοσελίδα μας.
Η ιστοσελίδα μας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την ορθότητα, την πληρότητα, την ακεραιότητα ή την νομιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου αναρτηθεί από τους χρήστες/μέλη και συνακόλουθα, δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία, περιουσιακή ή ηθική προκληθεί σε τρίτους μέσω των αναρτηθέντων από τους χρήστες περιεχομένων.
Οι χρήστες συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των κάτωθι ενδεικτικά και μεταξύ άλλων αναφερόμενων ενεργειών – κινήσεων κατά την χρήση της ιστοσελίδας μας:
1. Απαγορεύεται απολύτως η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή με άλλον τρόπο γνωστοποίηση μέσω της ιστοσελίδας μας κάθε περιεχομένου, οποιασδήποτε μορφής, το οποίο είναι προσβλητικό, υβριστικό, χυδαίο, και το οποίο θίγει την προσωπικότητα, την τιμή, την αξιοπρέπεια, την υπόληψη, την φήμη, δημόσια εικόνα, την περιουσία οποιοδήποτε τρίτου προσώπου, φυσικού ή νομικού, Αρχής ή χώρας ή προκαλεί συναισθήματα μίσους ή αποτελεί την αντικειμενική υπόσταση ποινικού ή αστικού αδικήματος κατά την ισχύουσα Νομοθεσία.
2. Απαγορεύεται απολύτως η οποιαδήποτε ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή με άλλον τρόπο γνωστοποίηση μέσω της ιστοσελίδας μας κάθε περιεχομένου, οποιασδήποτε μορφής το οποίο είναι αντίθετο με το Σύνταγμα, τους Νόμους, τα ήθη, τους γενικά παραδεδεγμένους κανόνες δικαίου, την ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία, ιδίως δε και την νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς την Ευρώπη ή/και προς τρίτες χώρες.
3. Απαγορεύεται απολύτως η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή με άλλον τρόπο γνωστοποίηση μέσω της ιστοσελίδας μας κάθε περιεχομένου, οποιασδήποτε μορφής, το οποίο είναι ρατσιστικό, ξενοφοβικό, προσβάλλει την υπέρτατη αξία της ζωής, την οικογένεια, την παιδική ηλικία και εν γένει την ανηλικότητα.
4. Απαγορεύεται απολύτως η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή με άλλον τρόπο γνωστοποίηση μέσω της ιστοσελίδας μας κάθε περιεχομένου, οποιασδήποτε μορφής που προσβάλει το πολίτευμα και τους θεσμούς της χώρας μας, το δικαίωμα της ανεξιθρησκίας, τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.
5. Απαγορεύεται απολύτως η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή με άλλον τρόπο γνωστοποίηση μέσω της ιστοσελίδας μας πορνογραφικού υλικού.
6. Απαγορεύεται απολύτως η καταχώριση ψευδών στοιχείων στην αίτηση περί εγγραφής κάποιου επισκέπτη ως μέλους.
7. Απαγορεύεται απολύτως η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή με άλλον τρόπο γνωστοποίηση μέσω της ιστοσελίδας μας κάθε περιεχομένου, οποιασδήποτε μορφής το οποίο προστατεύεται από το νόμο 2121/1993 περί προστασίας της Πνευματικής ιδιοκτησίας, αποτελώντας κατοχυρωμένο δικαίωμα τρίτου.
8. Απαγορεύεται απολύτως η με οποιονδήποτε τρόπο γενόμενη αλλοίωση αναρτηθέντος από χρήστη περιεχομένου, κάθε μορφής.
9. Απαγορεύεται απολύτως η με οποιονδήποτε τρόπο, ακούσια ή εκούσια, παρεμβολή ή επέμβαση στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας, η διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με την ιστοσελίδα μας.
10. Απαγορεύεται απολύτως η με οποιονδήποτε τρόπο τελούμενη εγκατάσταση, διάθεση ή προώθηση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς, ηλεκτρονικό κωδικό ή άλλα είδη αρχείων τα οποία δύνανται να προκαλέσουν βλάβη στην ιστοσελίδα ή στο εγκατεστημένο σύστημα μας. Σε περίπτωση δε που τέτοιο περιεχόμενο προκαλέσει βλάβη είτε στο λογισμικό και τεχνικό μας εξοπλισμό είτε στον εξοπλισμό τρίτων, αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση της τελεσθείσας βλάβης και τυχόν περιουσιακής ζημίας είναι μόνον αυτός που πραγματοποίησε την εγκατάσταση, την διάθεση ή την προώθηση του βλαπτικού περιεχομένου.
11. Απαγορεύεται απολύτως η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή με άλλον τρόπο γνωστοποίηση μέσω της ιστοσελίδας μας κάθε περιεχομένου, οποιασδήποτε μορφής, από άτομο που δεν έχει το δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει Νομοθετικών διατάξεων ή εμπιστευτικής σχέσης.
Ο χρήστης/μέλος της ιστοσελίδας μας δηλώνει ότι γνωρίζει και αποδέχεται πως λόγω του όγκου των περιεχομένων που αναρτώνται καθημερινά από έτερους χρήστες/μέλη, δεν είμαστε σε θέση να διενεργούμε προκαταρκτικό έλεγχο για όλα τα περιεχόμενα, ωστόσο διατηρούμε το δικαίωμα, σε περίπτωση που αντιληφθούμε παραβίαση μίας εκ των ανωτέρω υποχρεώσεων και κανόνων, είτε της άμεσης διαγραφής του περιεχομένου αυτού, είτε της διαγραφής του χρήστη/μέλους που ανήρτησε το εν λόγω περιεχόμενο χωρίς ειδοποίηση του είτε συνδυαστικά και τις δύο δυνατότητες. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα του γενικού αποκλεισμού του χρήστη/μέλους αυτού από νεότερη διαδικασία εγγραφής του στην ιστοσελίδα μας. Επιπλέον διατηρούμε το δικαίωμα άρνησης ανάρτησης συγκεκριμένου περιεχομένου το οποίο παραβιάζει έναν από τους ανωτέρω κανόνες.
Ο χρήστης/μέλος γνωρίζει και αποδέχεται ότι είναι ο μόνος και ο κατά αποκλειστικότητα ευθυνόμενος έναντι ημών ή τρίτων για τα περιεχόμενα που αναρτά ή δημοσιεύει στην ιστοσελίδα μας, υποχρεούμενος σε αποζημίωση σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας ή βλάβης σε μας ή σε τρίτους.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Στην ιστοσελίδα μας διαφημίζονται μόνον συγκεκριμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν προηγουμένως συμβληθεί νομίμως με εμάς προς τον συγκεκριμένο σκοπό. Απαγορεύεται απολύτως οποιαδήποτε ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή με άλλον τρόπο γνωστοποίηση μέσω της ιστοσελίδας μας κάθε περιεχομένου, οποιασδήποτε μορφής το οποίο αποτελεί διαφημιστικό περιεχόμενο ή μήνυμα, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση μας. Σε περίπτωση που εγκατασταθεί με οποιονδήποτε τρόπο διαφημιστικό μήνυμα σε παραβίαση των ανωτέρω, διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε απευθείας το εν λόγω μήνυμα και να λάβουμε όλα τα νόμιμα μέτρα κατά του χρήστη που προχώρησε στην εν λόγω ενέργεια, μη αποκλειόμενης φυσικά και της έγερσης αξίωσης για αποκατάσταση της τελεσθείσας ζημίας.
Η ιστοσελίδα μας δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του επισκέπτη/χρήστη/μέλους με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται σε εμάς και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ- ΣΗΜΑΤΑ.
Τα σήματα αλλά και όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων του διαδικτυακού μας τόπου έχουν κατατεθεί στις αρμόδιες Αρχές και προστατεύονται ως νομίμως κατοχυρωμένα τόσο στην Ελλάδα όσο και στον Διεθνή χώρο, αποτελώντας δική μας πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία. Κάθε χρήση των σημάτων μας από τρίτο μη εξουσιοδοτημένο προς τούτο, απαγορεύεται απολύτως, τιμωρείται δε βάσει των ισχυόντων νομοθετικών διατάξεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από την “www.biscotto.gr”, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων εταιρειών, συνεργατών, φορέων, οργανώσεων, οργανισμών, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ
Ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος γνωρίζει και αποδέχεται ότι δικαιούμαστε σε περίπτωση που αντιληφθούμε παραβίαση των ανωτέρω κανόνων ή της κείμενης, ή της ευρωπαϊκής ή της διεθνούς νομοθεσίας να διακόψουμε αμελλητί την χρήση της ιστοσελίδας από αυτόν με διαγραφή του από τη λίστα μελών σε περίπτωση που είναι ήδη εγγεγραμμένος ως μέλος ή/και με αμελλητί διαγραφή του περιεχομένου που αυτός ανήρτησε στην ιστοσελίδα μας. Σε περίπτωση που πρόκειται απλά για επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας μας, δικαιούμαστε να «μπλοκάρουμε» με κάθε δυνατό τρόπο την χρήση αυτής από αυτόν.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΛΗΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΜΑΣ ΤΟΠΟΥ
Η λειτουργία της ιστοστελίδας μας μπορεί να διακοπεί οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο από εμάς χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε προηγούμενη προειδοποίηση ή γνωστοποίηση της βούλησης μας αυτής στους εγγεγραμμένους χρήστες/μέλη αλλά και στους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι υπαιτιότητας, η ιστοσελίδα μας δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος των σελίδων, επιλογών, υπηρεσιών και περιεχομένων της ιστοσελίδας μας την οποία και επισκέπτεται ελεύθερα. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας μας παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η ιστοσελίδα μας αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.
Η ιστοσελίδα μας δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης η ιστοσελίδα μας δεν εγγυάται ότι η ίδια ή οποιαδήποτε άλλη συγγενική ιστοσελίδα ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτές τίθενται στη διάθεσή των επισκεπτών/χρηστών/μελών, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η ιστοσελίδα μας δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος και σε καμία περίπτωση η ιστοσελίδα μας.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος δηλώνει επίσης πως γνωρίζει και αποδέχεται ότι με την είσοδο του στην ιστοσελίδα μας εκτίθεται σε όλους τους κινδύνους που ενέχει το διαδίκτυο. Γνωρίζει δε και αποδέχεται επίσης ότι πρέπει να αξιολογεί τα περιεχόμενα που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας και να προβαίνει, εφόσον απαιτείται, σε διασταύρωση των αναρτημένων στοιχείων που τον αφορούν. Σε καμία περίπτωση η ιστοσελίδα μας δεν εγγυάται και ούτε αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη για την αρτιότητα, την ορθότητα, την πληρότητα και την αποτελεσματικότητα των πληροφοριών ούτε παρακινεί τους επισκέπτες/χρήστες/μέλη να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες ή παραλείψεις, καθώς το σύνολο του περιεχομένου της ιστοστελίδας μας αποτελεί μια προσφορά προς τους επισκέπτες/χρήστες/μέλη μας.
“ΔΕΣΜΟΙ” (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES
Η ιστοσελίδα μας δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών με τη μορφή banners, skin, adventorials κ.τ.λ. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους και σελίδες, οι οποίες και φέρουν κατά αποκλειστικότητα και εις το ακέραιο την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η ιστοσελίδα μας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων και των σελίδων στις οποίες παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτές κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Σε καμία περίπτωση επίσης δεν ευθύνεται η ιστοσελίδα μας για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τα οποία τυχόν επισκέπτες/χρήστες/μέλη της ιστοσελίδας μας αποφασίζουν να τους δώσουν.
“ΔΕΣΜΟΙ” (LINKS) ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
«Δεσμοί» προς το δίκτυο επιτρέπονται είτε μέσω hyperlinks είτε μέσω εικόνων είτε μέσω βίντεο μόνον προς την κεντρική σελίδα του και όχι προς τις σελίδες που έχουν ενδεχομένως κωδικό πρόσβασης εκτός εάν υπάρχει ρητή, αντίθετη συμφωνία μεταξύ του ιδιοκτήτη του περιεχομένου και του παραπέμποντος σε αυτό φορέα.
COOKIES KAI IP ADDRESSES
Η ιστοσελίδα μας μπορεί να συλλέγει και να χρησιμοποιεί cookies και IP addresses.
Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη/μέλους και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου που είναι αποθηκευμένο ή εγκατεστημένο στον προσωπικό υπολογιστή του. Τα cookies χρησιμοποιούνται προκειμένου να αναγνωρίζεται από την ιστοσελίδα μας ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος ορισμένων από τις παρεχόμενες από την ιστοσελίδα μας υπηρεσιών και επιλογών. Διευκολύνουν την πρόσβαση του επισκέπτη/χρήστη/μέλους στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να διαπιστώνεται σε ποιες περιοχές η ιστοσελίδα μας έχει την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα ή είναι πιο δημοφιλής ή και για λόγους marketing. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος δεν επιθυμεί την χρήση cookies δεν θα έχει πρόσβαση σε ορισμένες από τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας.
IP Address είναι η διεύθυνση ΙΡ μέσω της οποίας ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του εκάστοτε επισκέπτη/χρήστη/μέλους έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Και οι διευθύνσεις ΙΡ χρησιμοποιούνται για στατιστικούς ή για λόγους marketing.
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Η ιστοσελίδα μας παρέχει καταρχήν σε κάθε επισκέπτη/χρήστη/μέλος της την δυνατότητα να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς που θα λαμβάνουν χώρα σε διάφορα χρονικά διαστήματα και αναφορικά σε θεματολογία και έπαθλο που θα καθορίζονται από εμάς. Σε περίπτωση που πρόκειται για μη μέλος και για λόγους διεξαγωγής του εκάστοτε διαγωνισμού υπό τους ειδικότερους όρους, οι οποίοι θα καθορίζονται από εμάς κάθε φορά εκ νέου και για τις ανάγκες διεξαγωγής κάθε διαγωνισμού, οι χρήστες θα συμπληρώνουν φόρμα με τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, e-mail, τα οποία αναγράφονται στην φόρμα συμμετοχής η συμπλήρωση της οποίας απαιτείται για την συμμετοχή στους διαγωνισμούς εφόσον έχει ήδη προηγηθεί η συγκατάθεση του χρήστη στους παρόντες όρους και κανόνες. Επιπλέον απαιτείται συμμόρφωση και στους ειδικότερους κανόνες διενέργειας των διαγωνισμών όπως αυτοί κάθε φορά θα τίθενται από εμάς. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συγκατατεθεί για τα ανωτέρω δεν έχει δικαίωμα να λάβει μέρος στους διαγωνισμούς και τα στοιχεία που έχει συμπληρώσει στην φόρμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς θα διαγράφονται αυτόματα. Ωστόσο δεν επηρεάζεται η τυχόν ιδιότητα του χρήστη και ως μέλους η οποία παραμένει ενεργή και ισχυρή. Οι ανωτέρω όροι χρήσης παραμένουν ισχυροί και κατά την διαδικασία συμμετοχής στους διαγωνισμούς. Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα διενέργειας κάποιων διαγωνισμών κατά τα ανωτέρω μόνον για τα εγγεγραμμένα μέλη της ιστοσελίδας μας.
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ.
Η ιστοσελίδα μας παρέχει στους εγγεγραμμένους χρήστες/μέλη της την δυνατότητα αποτύπωσης σχολίου πάνω σε τρέχοντα ή μη ζητήματα. Τα σχόλια των χρηστών/μελών καταγράφονται και αναλύονται από μας για την εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά στο εκάστοτε ζήτημα. Διατηρούμε το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής, εκμετάλλευσης και εξαγωγής συμπερασμάτων από τα δοθέντα σε εμάς στοιχεία. Τα συμπεράσματα αυτά, μπορούν να δημοσιοποιηθούν στην ιστοσελίδα μας και να αποτελέσουν πνευματική μας ιδιοκτησία. Οι ανωτέρω όροι χρήσης παραμένουν ισχυροί και κατά την διαδικασία συμμετοχής στις προαναφερθείσες διαδραστικές επιλογές.
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας μας “www.biscotto.gr”, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας “www.biscotto.gr” και του επισκέπτη/χρήστη/μέλους των σελίδων και υπηρεσιών της και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
Κάθε διαφορά που θα δημιουργείται από την χρήση της ιστοσελίδας μας θα επιλύεται με βάσει το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.