Οι διορθωτικές κινήσεις στο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», συνδέονται με το γεγονός ότι το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα, το οποίο «τρέχει» από τις 11 Απριλίου, κινείται με χαμηλές ταχύτητες, καθώς μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 1.500 αιτήσεις, πάνω από τρεις στις δέκα αιτήσεις απορρίπτονται, ενώ το ύψος της κρατικής επιδότησης δεν αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Το αρμόδιο υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, που «τρέχει» το πρόγραμμα ύψους 50 εκατ. ευρώ προωθεί αλλαγές στο πρόγραμμα προκειμένου να γίνει περισσότερο ελκυστικό στους ιδιοκτήτες ακινήτων. Μεταξύ των αλλαγών που εξετάζονται είναι το ποσό της επιδότησης, που σήμερα είναι στο 40% και το ύψος των συνολικών δαπανών που επιδοτούνται και που σήμερα είναι στις 10.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα όσα είπε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κ. Σοφία Ζαχαράκη σε πρόσφατη συνέντευξή της στην Απογευματινή της Κυριακής, «οι βελτιώσεις θα είναι σημαντικές και ως προς το ποσό και ως προς το ποσοστό της επιδότησης. Κινούμαστε σε ένα προγραμματισμό που μπορεί να φτάσει στο 60% της επιδότησης. Αλλά αξιολογούμε και το ύψος της συνολικής δαπάνης».

Σημειώνεται ότι το μέτρο αφορά ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές ακινήτων με χρήση κατοικίας για ένα ακίνητό τους με χρήση κατοικίας, εφόσον:

α) διαθέτουν την κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου κατά ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%),

β) το ακίνητο έχει έκταση έως εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) και βρίσκεται σε οικιστική περιοχή,

γ) έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ και διαθέτουν ακίνητη περιουσία, της οποίας η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ,

δ) το ακίνητο δεν έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία, δεν έχει δηλωθεί ως μισθωμένο και δηλώνεται ως κενό στο έντυπο Ε2 που συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των τριών (3) τελευταίων ετών, και

ε) οι δικαιούχοι δεν έχουν λάβει επιδότηση για πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης σε ακίνητο της ιδιοκτησίας τους τα τελευταία πέντε (5) έτη και δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα επιδοτούμενης ενεργειακής εξοικονόμησης για οποιοδήποτε ακίνητό τους.

Οι εντασσόμενοι  στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω Νοικιάζω», σύμφωνα με το ienergeia.gr, επιδοτούνται για την πραγματοποίηση δαπανών επισκευής και ανακαίνισης επί του ακινήτου τους, ύψους 10.000 ευρώ, που περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα υλικά και τις εργασίες. Η επιδότηση ανέρχεται στο 40% των πραγματοποιηθεισών δαπανών, και χορηγείται υπό τις εξής προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:

α) τα σχετικά τιμολόγια εξοφλούνται ηλεκτρονικά,

β) μετά την ανακαίνιση προχωρούν σε εκμίσθωση του ακινήτου με διάρκεια τριών τουλάχιστον ετών.

2Α. Μέρος της επιδότησης της παρ. 2 δύναται να προκαταβάλλεται. Η προκαταβολή αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου της επιδότησης που χορηγείται σε κάθε δικαιούχο.

Πηγή: dnews.gr