Ειδικότερα το υπουργείο Εργασίας και συγκεκριμένα η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου προωθούν τη δημιουργία 150 Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά από 12 ως 15 ετών. Ο προϋπολογισμός είναι 10 εκατ. ευρώ και θα ενταχθούν 9.000 παιδιά ανά έτος.

Τα νέα ΚΔΑΠ θα ονομάζονται ΚΔΑΠ STEM και θα παρέχουν υπηρεσίες δημιουργικης απασχόλησης σε παιδιά 12 έως 15 χρονων μέσα από ψηφιακή τεχνολογία και θετικες επιστήμες (μαθηματικα, φυσική, ρομποτική κλπ. ). Η εν λόγω δραστηριότητα των ΚΔΑΠ STEM καλύπτει πολλούς τομείς, ιδιαίτερα από τις θετικές επιστήμες STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Η ενασχόληση αφορά πειράματα από τον κόσμο της Φυσικής και της Χημείας και δραστηριότητες από τον κόσμο της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής, των Μαθηματικών και της Αρχιτεκτονικής.

Τα παιδιά ανακαλύπτουν τη γνώση μέσα από μια βιωματική διαδικασία και έπειτα από τη δική τους παρέμβαση σε απτά αντικείμενα. Αναπτύσσουν αντιληπτικές ικανότητες, ανακαλύπτουν διαφορετικά φαινόμενα, κατασκευάζουν τρισδιάστατα μοντέλα, δημιουργούν και διασκεδάζουν.

Δραστηριότητες δια τη σύσταση των ΚΔΑΠ προβλέπεται ότι οι φορείς ίδρυσης και λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π. δύναται να είναι οι δήμοι και νομικά πρόσωπα αυτών, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, σκοπός των οποίων είναι η προστασία της παιδικής ηλικίας, τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, φυσικά πρόσωπα καθώς και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα.

Παράλληλα μπήκε ένα τέλος σε παράλληλες χρήσεις και δραστηριότητες των ΚΔΑΠ καθώς ορίζεται ότι τα Κ.Δ.Α.Π. δεν δύνανται να λειτουργούν ως φροντιστήρια μαθημάτων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ως φροντιστήρια διδασκαλίας ξένων γλωσσών με στόχο την πιστοποίηση του επιπέδου επάρκειας των γνώσεων των παιδιών, η δε λειτουργία τους δεν δύναται να ταυτίζεται με αυτή των αθλητικών σωματείων, των οργανωμένων χώρων άσκησης αποκλειστικά αθλητικών δραστηριο­τήτων, των σχολών κλασσικού και σύγχρονου χορού ή των σχολών εκμάθησης πολεμικών και συναφών τεχνών.

Για την εγγραφή εφήβου στο ΚΔΑΠ υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Αίτηση από τον ασκούντα την γονική μέριμνα του ανηλίκου και σε περίπτωση ενήλικων ωφελουμένων από τους ίδιους ή τον δικαστικό τους συμπαραστάτη ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, όταν διαβιούν σε δομές κλειστής φροντίδας.

αα. Στην αίτηση εγγραφής ανηλίκου αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του γονέα ή κηδεμόνα και του ανηλίκου, η ηλικία του παιδιού, ο Αριθμός του Φορολογικού του Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του γονέα ή κηδεμόνα, ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του ανηλίκου και του γονέα ή του κηδεμόνα του, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του γονέα ή του κηδεμόνα του παιδιού, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και η διεύθυνση της κατοικίας του.

β. Όταν η αίτηση αφορά στην εγγραφή ενηλίκου, που υποβάλλεται από τον ίδιο, αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του, η ηλικία του, ο Α.Φ.Μ. και ο Α.Μ.Κ.Α. του, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και η διεύθυνση της κατοικίας του.

γ. Όταν η αίτηση υποβάλλεται από τον δικαστικό συμπαραστάτη του ωφελουμένου ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, στην κλειστή δομή φροντίδας του οποίου διαβιοί ο φιλοξενούμενος, αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του φιλοξενούμενου, η ηλικία του, το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του δικαστικού συμπαραστάτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου και η επωνυμία του, ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ του ωφελουμένου και του δικαστικού συμπαραστάτη, ο ΑΦΜ του νομικού προσώπου της δομής κλειστής φροντίδας, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του δικαστικού συμπαραστάτη και του νόμιμου εκπροσώπου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους και η διεύθυνση της κατοικίας του ωφελουμένου.

δ. Η υποβολή της αίτησης με τα στοιχεία επέχει θέση εξουσιοδότησης προς τον φορέα για την δήλωσή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Σε περίπτωση ανηλίκου φιλοξενούμενου προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο προκύπτει η ηλικία του, για τους δε ενήλικες υποβάλλεται αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας.

Πηγή: dikaiologitika.gr